San Guai Zi Gou, Yin Wo Gou, Tie Jiang Pu

三拐子溝、銀窩溝、鐵匠舖
20111228 0140 20111228 0141 20111228 0144 20111228 0152
20111228 0164 20111228 0173