Lao Hu Zui Terrace

老虎嘴梯田

Ai Cun Terrace

愛村梯田

Sheng Cun Terrace

勝村梯田

Ba Da Terrace

霸達梯田

Duo Yi Shu Terrace

多依樹梯田