三拐子溝、銀窩溝、鐵匠舖

San Guai Zi Gou, Yin Wo Gou, Tie Jiang Pu
20111228_0140
20111228_0141
20111228_0144
20111228_0152
20111228_0164
20111228_0173